Projekty UE

Projekty i dofinansowania

Dofinansowanie w ramach Dotacji na kapitał obrotowy działanie 3.4. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Firma Prosupport Spółka z o.o. otrzymała dofinansowanie ze środków UE w ramach projektu grantowego nr RPLB.01.02.00-08-0001/20 Działanie 1.2 – Rozwój przedsiębiorczości, III Typ projektu, Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje RPO – Lubuskie 2020, realizowanego w formie usługi objętej dofinansowaniem w formie bonu w ramach projektu “Z bonem po innowacje 3.0!”, prowadzonego przez Zachodnią Izbę Przemysłowo – Handlową w Gorzowie Wlkp.
Celem projektu było przeprowadzenie prac B+R w tzw. Małej skali, polegających na zaprojektowaniu i wykonaniu udoskonalonego komunikatora z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji, zakończonych uruchomieniem i przetestowaniem w warunkach rzeczywistych prototypu „DEMO” opisanego rozwiązania.