Legalizacja pobytu i zatrudnienia

Świadczymy kompleksową obsługę procesów legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców na terenie Polski

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę czyli tzw. Karta pobytu

 • wnioskuje o nie sam pracownik
 • udzielane wyłącznie, gdy celem pobytu cudzoziemca na terytorium Polski jest wykonywanie pracy i jeśli jego pobyt będzie trwał dłużej niż 3 miesiące,
 • posiadacz tzw. Karty Pobytu może przebywać na terytorium Polski maksymalnie 3 lata, ale jednocześnie może starać się o przedłużenie tego okresu, 
 • zezwolenie zawiera informacje dotyczące pracodawcy, stanowiska lub rodzaju pracy wykonywanej przez cudzoziemca, najniższego wynagrodzenia, które może otrzymywać cudzoziemiec na danym stanowisku, wymiaru czasu pracy oraz okresu jego ważności,
 • wydawane jest przez właściwy miejscowo Urząd Wojewódzki

Zezwolenie na pracę TYPU A

Istnieje kilka rodzajów zezwoleń na pracę (A,B,C,D,E,S) różniące się procedurami i kryteriami wydawania. Najbardziej popularne z punktu widzenia relacji pracownik – pracodawca jest zezwolenie typu A:

 • wnioskuje o nie wyłącznie pracodawca
 • dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba znajduje się na terytorium RP,
 • wydawane jest na okres do 3 lat, jednak okres ten może być skrócony, według kryteriów określonych w tzw. kryteriach wojewódzkich, wydawanych przez wojewodę,
 • wydawane jest przez właściwy miejscowo Urząd Wojewódzki

Oświadczenie o powierzeniu pracy

 • wnioskuje o nie wyłącznie pracodawca
 •  dotyczy wyłącznie obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii oraz Ukrainy, 
 • wydawane jest na 24 miesiące, a prace, które będzie wykonywał cudzoziemiec, nie dotyczą prac sezonowych (na które trzeba uzyskać zezwolenie), 
 • wysokość wynagrodzenia cudzoziemca nie będzie niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami JUŻ TERAZ, wypełniając formularz i umów się na bezpłatną konsultację.