Polityka prywatności

Jak administrujemy Twoimi danymi

POLITYKA PRYWATNOŚCI

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest „PROSUPPORT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim (66-400) przy ul. 30 stycznia 7 lok. 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze pod numerem KRS 0000472236, posiadająca NIP 5993167617, adres email: kontakt@prosupport.work . Jako administrator dbamy o to, by przekazywane nam dane osobowe były bezpieczne i przetwarzane wyłącznie zgodnie z prawem. Można się z nami skontaktować listownie na nasz adres z dopiskiem „Dane osobowe”, a także elektronicznie za pośrednictwem wiadomości e-mail.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu wykonania umowy o świadczenie usług. Dodatkowo, będziemy przetwarzać dane osobowe w celu wypełnienia obowiązków prawnych na nas spoczywających.

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych są:

  1. wykonanie umowy o świadczenie usług,

  2. przepisy prawa, w szczególności Kodeks cywilny,

  3. prawnie uzasadniony interes administratora, w przypadku dochodzenia przez nas należnych nam roszczeń,

  4. Państwa zgoda.

Komu przekazujemy Państwa dane osobowe?

Będziemy przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom uczestniczącym w wykonywaniu przez nas czynności, w tym podmiotom świadczącym usługi w zakresie dostarczania i utrzymania systemów oraz urządzeń informatycznych, na których pracujemy (IT), podmiotom świadczącym usługi hostingowe oraz innym administratorom danych osobowych, przetwarzających dane osobowe we własnym imieniu, takim jak podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze), organom i sądom w zakresie czynności prowadzonych przez tymi organami lub sądami, podmiotom współpracującym z Prosupport sp. z o. o. przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych lub prawnych, w zakresie w jakim staną się one administratorami danych.

Podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami, przy czym zakres danych, do których mają dostęp jest ograniczony wyłącznie do danych niezbędnych do wykonania czynności na nasze zlecenie lub niezbędnych do aplikowania na opublikowaną ofertę pracy. Podmioty te nie mogą wykorzystywać przekazanych im danych osobowych do innych celów niż zostały im przez nas wskazane.

Ponadto będziemy przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom uczestniczącym w wykonywaniu przez nas czynności związanych z wykonaniem umowy o świadczenie usług, wynikających z przepisów prawa oraz prawnie uzasadnionego interesu administratora.

Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres obowiązywania umowy oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających umowy,

Jakie mają Państwo prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych w każdej chwili. Ponadto, mogą Państwo żądać sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych osobowych, a także ograniczenia ich przetwarzania.

W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgoda ta może być cofnięta w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Kiedy mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych?

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes, przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

Czy podanie danych jest obowiązkowe czy dobrowolne?

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne. Jednakże konsekwencją niepodania przez Państwa swoich danych jest niemożność zawarcia z Państwem umowy.

Czy decyzje dotyczące Państwa będą podejmowane w sposób zautomatyzowany?

Dane osobowe, nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.